1
2
3
4
Bootstrap Slider

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC

Mọi vị trí trong sơ đồ tổ chức sẽ đảm nhiệm từng nội dung công việc cụ thể trong toàn bộ hệ thống bộ máy hoạt động của Xây Dựng Đức Sinh suốt quá trình phục vụ Khách hàng.

Vị trí quản lý cấp cao sẽ đảm nhận những công việc liên quan đến Khách hàng và đào tạo hướng dẫn nhân viên cấp dưới trưởng thành để tiến lên đảm nhận vai trò, vị trí cao hơn trong chuỗi quá trình vận hành, hoạt động. Mọi vị trí, cá nhân đều được huấn luyện tiêu chí “Luôn luôn đặt kỳ vọng ở bản thân mình cao hơn kỳ vọng mà khách hàng có thể kỳ vọng ở mình”. “Luôn luôn đề cao tinh thần tự chịu trách nhiệm để thay đổi và phát triển bản thân, không mang tư duy đổ lỗi, nạn nhân” Đó là cách mỗi cá nhân Chúng tôi thành công và Khách hàng của Chúng tôi đang hài lòng và hạnh phúc.

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC